Ik ben op staande voet ontslagen. Wat nu?

Bij ontslag op staande voet zegt de werkgever het dienstverband per direct op. Zeer belangrijk is dat dit niet zomaar mag en kan. U bent niet verplicht uw handtekening te zetten en het inwinnen van juridisch advies is in dit soort situaties zeer wenselijk. In het geval van ontslag op staande voet moet er een dringende reden zijn. Als uw werkgever niet zeker weet of sprake is van een dringende reden, moet daar snel duidelijkheid over komen. Een voortvarend onderzoek is noodzakelijk en u kunt daarvoor (onder voorwaarden) op non-actief worden gesteld. Voorbeelden van dringende redenen zijn diefstal, werkweigering, zonder overleg vakantie opnemen of schending van een geheimhoudingsplicht.

Zodra de dringende reden is vastgesteld, moet het ontslag direct worden medegedeeld. Naast het aanzeggen van het ontslag, dient ook zo spoedig mogelijk de motivatie gegeven te worden. De bewijslast ligt bij uw werkgever. Het is zijn taak inzichtelijk te maken welke argumenten er zijn voor het ontslag. Bovendien is het zo dat u per direct geen recht meer heeft op loon.

Het verliezen van uw werk en inkomen is zeer ingrijpend. Wat moet u nu doen?
Ten eerste moet u snel in actie komen. Voor u is het op dit moment het meest van belang een brief te schrijven naar uw werkgever waarin u protest aantekent tegen het ontslag. In deze brief vermeldt u dat u het niet eens bent met het ontslag en dat u gewoon beschikbaar bent voor werk. Het is belangrijk te vermelden dat u bereid bent te werken, omdat dit één van de voorwaarden is voor toekenning van een WW-uitkering. Verder geeft u aan dat er geen toestemming is van het UWV en u stelt vervolgens dat uw werkgever uw loon moet doorbetalen. Verstuur deze brief bij voorkeur aangetekend naar uw werkgever en bewaar het bewijsje samen met de kopie van de verstuurde brief.

Let op! In verband met de korte termijn (twee maanden) voor het starten van een procedure, dient deze brief zo spoedig mogelijk te worden verzonden.

Zet uw werkgever het ontslag door?
Dan moet u nu snel gaan handelen! U moet namelijk binnen twee maanden na het ontslag op staande voet de kantonrechter verzoeken het ontslag te vernietigen. Gebeurt dit niet binnen twee maanden? Dan staat het ontslag vast. In de verzoekprocedure vordert u loon en tewerkstelling. Tewerkstelling vorderen wil zeggen dat u aangeeft weer aan het werk te willen en kunnen. Wijst de kantonrechter de loonvordering toe, dan wordt er vanuit gegaan dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd.

Zolang er strijd is over de vraag of u recht heeft op loon, komt u niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Deze uitkering wordt alleen toegewezen als vaststaat dat u buiten uw schuld werkloos bent. Dat is vaak niet zo bij ontslag op staande voet. U kunt in bepaalde gevallen wel in aanmerking komen voor een voorschot op deze uitkering. Het is daarom toch verstandig om binnen een week na ontslag een WW-uitkering aan te vragen bij het UWV. Het is ook mogelijk dat u een bijstandsuitkering krijgt voor de periode die duurt totdat de rechter beslist.

Zoals uit het bovenstaande blijkt is een ontslag op staande voet niet zonder meer mogelijk. Wanneer hier toch sprake van is, is het van belang niets zomaar te ondertekenen en snel te handelen.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.