Wat zijn mijn rechten als werknemer bij een reorganisatie?

Heeft u het idee dat er binnenkort een reorganisatie gaat plaatsvinden binnen het bedrijf waar u werkzaam bent, of is er al een reorganisatie gaande? Dan kan dit consequenties hebben voor u als werknemer. Maar let op! U heeft ook bepaalde rechten indien er een reorganisatie plaatsvindt. Wat deze rechten zijn, leggen wij hieronder kort voor u uit.

De werkgever beslist
Een werkgever heeft een grote beslissingsbevoegdheid ten opzichte van materiële zaken en ten opzichte van u als werknemer. Dit houdt in dat de werkgever in beginsel zonder meer mag besluiten een reorganisatie door te voeren. De besluiten die de werkgever neemt ten opzichte van u dienen natuurlijk wel redelijk te zijn. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld besluiten dat er machines worden aangeschaft, of dat u voortaan in bepaalde soort kleding naar werk dient te komen.

Ontslag kan echter niet zomaar
De verregaande beslissingsbevoegdheid van de werkgever reikt echter niet zover dat de werkgever zelf mag beslissen u zomaar te ontslaan bij een reorganisatie. De werkgever dient zich namelijk te houden aan het ‘afspiegelingsbeginsel’. Het afspiegelingsbeginsel houdt kort gezegd in dat werknemers met dezelfde soort functie worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. De werknemers die als laatste zijn aangenomen binnen een leeftijdsgroep, kan de werkgever als eerste ontslaan door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.

Indien de werkgever wil overgaan tot een collectief ontslag, is de werkgever gebonden aan nog een extra vereiste. Immers, naast het afspiegelingsbeginsel waaraan de werkgever zich dient te houden, heeft de werkgever ook een meldingsplicht bij het UWV, bij de vakbonden binnen het bedrijf, en (meestal) bij de Ondernemingsraad. Indien de werkgever zich niet houdt aan deze meldingsplicht, neemt het UWV de ontslagaanvragen niet in behandeling.

Verweer tegen ontslag is mogelijk 
Menig werknemers zijn hiervan niet op de hoogte: indien u het niet eens bent met het ontslag, kunt u zeker verweer voeren tegen het ontslag. U dient binnen twee weken nadat u een kopie van de ontslagaanvraag heeft ontvangen in verweer te gaan bij het UWV. Het UWV zal uw tegenargumenten in ogenschouw nemen en opnieuw een besluit nemen. Indien u het ook niet eens bent met het tweede besluit van het UWV, kunt u dit besluit aanvechten door in hoger beroep te gaan.

Sociaal plan
Indien de werkgever reorganiseert, zal er vaak een sociaal plan worden opgesteld. De werkgever stelt in dit sociaal plan voorzieningen en regelingen voor u op, omdat u getroffen wordt door de reorganisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw recht op een eventuele ontslagvergoeding terugvinden in het sociaal plan, indien u ontslagen wordt vanwege de reorganisatie.

In een sociaal plan wordt vaak ook een ‘hardheidsclausule’ opgenomen door de werkgever. Dit is een clausule waarop u zich kan beroepen, indien een regeling en/of voorziening in het sociaal plan tot een onredelijke situatie voor u leidt. Door een beroep te doen op deze clausule, kan de werkgever eventueel afwijken van het sociaal plan voor u.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Bel ons dan op 0900-1966 of gratis met Een Zorgeloos Jaar™.